جستجو برای انتخاب و رزرو میز

تعداد 24 مورد برای 2 نفر در تاریخ شنبه, 04 اسفند,1397 یافت شد.

مهر میترا
متوسط
رستوران / لواسانات و فشم
1 نفر : 50,000 هزار ریال
2 نفر 100,000 هزار ریال
این مبلغ از صورتحساب شما در رستوران کسرمی گردد.
خیابان پنجم
متوسط
رستوران / لواسانات و فشم
1 نفر : 50,000 هزار ریال
2 نفر 100,000 هزار ریال
این مبلغ از صورتحساب شما در رستوران کسرمی گردد.
فیگتی
متوسط
رستوران / لواسانات و فشم
1 نفر : 50,000 هزار ریال
2 نفر 100,000 هزار ریال
این مبلغ از صورتحساب شما در رستوران کسرمی گردد.
کافه رستوران پارکینگ
متوسط
کافه / میر داماد
1 نفر : 120,000 هزار ریال
2 نفر 240,000 هزار ریال
این مبلغ از صورتحساب شما در رستوران کسرمی گردد.
زیرزمین
اقتصادی
رستوران /
1 نفر : 0 هزار ریال
2 نفر 0 هزار ریال
این مبلغ از صورتحساب شما در رستوران کسرمی گردد.
دار
متوسط
کافه / ونک
1 نفر : 50,000 هزار ریال
2 نفر 100,000 هزار ریال
این مبلغ از صورتحساب شما در رستوران کسرمی گردد.
هالي
اقتصادی
کافه / میدان هفت تیر
1 نفر : 50,000 هزار ریال
2 نفر 100,000 هزار ریال
این مبلغ از صورتحساب شما در رستوران کسرمی گردد.
سپيد و سياه
متوسط
رستوران / میدان انقلاب
1 نفر : 50,000 هزار ریال
2 نفر 100,000 هزار ریال
این مبلغ از صورتحساب شما در رستوران کسرمی گردد.
کافه و رستوران تهران ببن
اقتصادی
رستوران /
1 نفر : 100,000 هزار ریال
2 نفر 200,000 هزار ریال
این مبلغ از صورتحساب شما در رستوران کسرمی گردد.
پنير
بالا
رستوران / مطهری (تخت طاووس)
1 نفر : 50,000 هزار ریال
2 نفر 100,000 هزار ریال
این مبلغ از صورتحساب شما در رستوران کسرمی گردد.
پالاس
بالا
رستوران / میر داماد
1 نفر : 50,000 هزار ریال
2 نفر 100,000 هزار ریال
این مبلغ از صورتحساب شما در رستوران کسرمی گردد.
بریم
متوسط
رستوران / تجریش
1 نفر : 50,000 هزار ریال
2 نفر 100,000 هزار ریال
این مبلغ از صورتحساب شما در رستوران کسرمی گردد.
کافه تورینو
متوسط
کافه / قیطریه
1 نفر : 50,000 هزار ریال
2 نفر 100,000 هزار ریال
این مبلغ از صورتحساب شما در رستوران کسرمی گردد.
کافه آتین
متوسط
کافه / قیطریه
1 نفر : 50,000 هزار ریال
2 نفر 100,000 هزار ریال
این مبلغ از صورتحساب شما در رستوران کسرمی گردد.
کافه وصال
متوسط
کافه / میدان هفت تیر
1 نفر : 50,000 هزار ریال
2 نفر 100,000 هزار ریال
این مبلغ از صورتحساب شما در رستوران کسرمی گردد.
پراتو
متوسط
رستوران /
1 نفر : 50,000 هزار ریال
2 نفر 100,000 هزار ریال
این مبلغ از صورتحساب شما در رستوران کسرمی گردد.
آرمنیا
متوسط
کافه / مطهری (تخت طاووس)
1 نفر : 50,000 هزار ریال
2 نفر 100,000 هزار ریال
این مبلغ از صورتحساب شما در رستوران کسرمی گردد.
آوان
متوسط
رستوران / ونک
1 نفر : 125,000 هزار ریال
2 نفر 250,000 هزار ریال
این مبلغ از صورتحساب شما در رستوران کسرمی گردد.
دیزی ما
متوسط
رستوران / مطهری (تخت طاووس)
1 نفر : 50,000 هزار ریال
2 نفر 100,000 هزار ریال
این مبلغ از صورتحساب شما در رستوران کسرمی گردد.
کافه بازي داناک
متوسط
کافه / میدان ولیعصر
1 نفر : 80,000 هزار ریال
2 نفر 160,000 هزار ریال
این مبلغ از صورتحساب شما در رستوران کسرمی گردد.
راگا لند
متوسط
رستوران / ونک
1 نفر : 100,000 هزار ریال
2 نفر 200,000 هزار ریال
این مبلغ از صورتحساب شما در رستوران کسرمی گردد.
کباب سنتي ايرانيان
اقتصادی
رستوران /
1 نفر : 5,000 هزار ریال
2 نفر 10,000 هزار ریال
این مبلغ از صورتحساب شما در رستوران کسرمی گردد.
دلیکر
متوسط
رستوران / لواسانات و فشم
1 نفر : 50,000 هزار ریال
2 نفر 100,000 هزار ریال
این مبلغ از صورتحساب شما در رستوران کسرمی گردد.
زیبن
متوسط
کافه / ونک
1 نفر : 50,000 هزار ریال
2 نفر 100,000 هزار ریال
این مبلغ از صورتحساب شما در رستوران کسرمی گردد.